Thư viện D3.js

2019-01-06 14:34:14, by: Chàng Gió
Thư viện D3.js
Thư viện D3.js

D3 (Data-Driven Documents or D3.js) là thư viện JavaScript để trực quan hóa dữ liệu (visualizing data) bằng các tiêu chuẩn web (web standards). D3 giúp bạn trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng SVG, Canvas và HTML. D3 kết hợp các kỹ thuật tương tác và trực quan hóa mạnh mẽ với cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để thao tác DOM (DOM manipulation), tương thích với các trình duyệt hiện đại và tự do thiết kế giao diện trực quan phù hợp với dữ liệu của bạn.

Tham khảo: https://d3js.org/

Ví dụ:

Collision Detection

Collapsible Force Layout