Làm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong SwingLàm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong Swing

Khi phát triển phần mềm trên Swing nhiều lập trình viên gặp khó khăn trong việc thay đổi diện và tái sử dụng giao diện bởi họ đã thiết kế ngay trên JFrame. Có một cách khác là chúng ta sẽ thiết kế từng giao diện trên các JPanel. Sau đó sẽ dùng phương thức setContentPane() của JFrame để thay đổi nội dung của JFrame chính.

Sau đây ta sẽ xem một ví dụ trên Netbeans về phát triển một ứng dụng: Ứng dụng có giao diện đầu tiên là đăng nhập (login). Sau đó nếu đăng nhập thành công thì sẽ chuyển sang giao diện chính (home)

1. Tạo một java application

Làm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong SwingLàm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong Swing
Create Java Application

2. Tạo một JFrame (Main) và 2 JPanel (PnLogin , PnHome)

Làm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong SwingLàm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong Swing
Các thành phần của ứng dụng

3. PnLogin

  • Thiết kế giao diện cho PnLogin
Làm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong SwingLàm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong Swing
Giao điẹn của PnLogin
  • Ở giao diện này khi người dùng đăng nhập đúng thì sẽ chuyển sang giao diện Home, bởi thế panel này cần có thuộc tính JPanel cần chuyển tới.

  • Code cho sự kiện click chuột vào nút Login:

Click chuột phải vào nút Login và chọn Events ==> Action ==> actionPerformed

Phương thức Utitilities.findJFrameOf(this) là để tìm JFrame chứa một component

4. Main

JFrame này chứa các panel có thể có, và cần phải xác định navigation giữa các giao điện

5. Tương tự như PnLogin ta xây dựng giao diện cho các panel khác.

TopDev via Tạp chí Lập Trình

 

    Xem thêm các việc làm Developer hấp dẫn tại TopDev