Tài chính

Một cổ phiếu tăng 81% trong 3 phiên

  Kho vận và Dịch vụ Thương mại có vốn điều lệ 23,5 tỷ đồng với 2 cổ đông lớn nắm 58% vốn gồm cá nhân Nguyễn Vạn Xuân giữ 52,24% và Nguyễn Thế Hinh nắm 5,77% vốn, theo báo cáo thường niên 2018. 

  Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải vận chuyển trong nước, quốc tế; dịch vụ kho bãi, khu chế xuất… và kinh doanh xăng dầu, phân phối chính thức các loại dầu PTT với 2 dòng sản phẩm gồm dầu cho phương tiện và dầu công nghiệp. 

  Năm 2019, Kho vận và Dịch vụ Thương mại ghi nhận doanh thu thuần 164 tỷ đồng và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 4 tỷ đồng, giảm 1% và 18%, tương đương 97% và 91% kế hoạch năm.

  Tổng tài sản đến cuối 2019 ở mức 69,3 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 72%, chủ yếu là phải thu ngắn hạn hơn 28 tỷ đồng và hàng tồn kho gần 19 tỷ đồng. Tài sản dài hạn gầm 19,3 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định.

  Công ty đang nợ tài chính hơn 28 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 4 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 619 triệu đồng.

  Theo Lê Hải

  Người đồng hành

  Nguồn: http://cafef.vn/mot-co-phieu-tang-81-trong-3-phien-20200609105502886.chn