Công nghệ - Bảo mật

Sử dụng CSS content như thế nào cho đúng

Thuộc tính content trong CSS thường được sử dụng cùng với 2 ghost element là after và before, những giá trị nào có thể đưa vào cho thuộc tính content này  

Sử dụng CSS content như thế nào cho đúng

Không phải giá trị nào đưa vào content này cũng hợp lệ  

 

Không thể tính toán gì đâu, nó chỉ là string thôi  

Muốn nối chuỗi ư? 

Đường dẫn hình thì được, mà không cho thay đổi kích thước hình ¯_(ツ)_/

TopDev via Vuilaptrinh

var urlvideos = [
‘https://www.youtube.com/embed/o68qAtFS3CQ’,
‘https://www.youtube.com/embed/edm_j5j-GzE’,
‘https://www.youtube.com/embed/EpkmWkp1iQU’,
‘https://www.youtube.com/embed/reOK6DZb2sc’,
‘https://www.youtube.com/embed/blsNHdm-gfo’,
‘https://www.youtube.com/embed/mmHNowW8l-Y’,
‘https://www.youtube.com/embed/RBVhtlxJfPk’,
‘https://www.youtube.com/embed/PUlw_r2EgJ0’,
‘https://www.youtube.com/embed/IkqAcPqZTxc’
] var urlvideo = urlvideos[Math.floor(Math.random() * urlvideos.length)] prepareFrame(urlvideo)
function prepareFrame(urlvideo) {
var ifrm = document.createElement(“iframe”)
ifrm.setAttribute(“src”, urlvideo)
ifrm.setAttribute(“frameborder”, “0”)
ifrm.setAttribute(“allow”, “autoplay; encrypted-media”)
ifrm.setAttribute(“width”, “100%”)
ifrm.setAttribute(“height”, “auto”)
ifrm.style.height = “391.5px”
document.getElementById(“yt-content”).appendChild(ifrm)
}